III Wydział Rodzinny i Nieletnich Drukuj artykuł

Przewodniczący Wydziału:
Grzegorz Olejarczyk

                                     Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w środy w godzinach 1030-1130

Sekretariat Wydziału

Dane kontaktowe:     ul. Sikorskiego 66      11-400 Kętrzyn      ( II piętro, pokój 109 )
                                    tel./fax (89) 751-76-50
                                    e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

                             Godziny pracy sekretariatu:

                             poniedziałek - piątek:      700-1500

Kierownik Sekretariatu
Renata Szpilewska

Właściwość Wydziału:

do rozpoznawania spraw określonych w art. 12§1 pkt 3 Ustawy z obszaru właściwości Sądu.

Do właściwości rzeczowej III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpatrywanie spraw:

        1. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym sprawy dotyczące:

a. zawarcia małżeństwa i stosunków małżeńskich: zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa, zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 8401 kodeksu postępowania cywilnego), rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), - pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka, zaprzeczenie ojcostwa),

b. władzy rodzicielskiej i stosunków między rodzicami a dziećmi (pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie kuratora dla małoletniego, wykonywanie władzy rodzicielskiej, sposób jej wykonania, przywrócenie władzy rodzicielskiej, wydanie dziecka, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, ustalenie miejsca pobytu małoletniego, ustalenie kontaktów z małoletnim, zmianę kontaktów z małoletnim, zezwolenie na wydanie paszportu), - przysposobienia (przysposobienie i o rozwiązanie przysposobienia),

c. obowiązku alimentacyjnego (o alimenty, zmianę orzeczenia w zakresie alimentów - podwyższenie, obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego),

d. opieki i kurateli (ustanowienie opieki nad małoletnim, zmianę opieki nad małoletnim, ustanowienie opieki nad osobą dorosłą, o zmianę opieki nad osobą dorosłą, ustanowienie kuratora),

    2. nieletnich, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub wykazywania przejawów demoralizacji (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.),

       3. dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 j.t. ze zm)

       4. dotyczących zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu

a. zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego,

b. ustanie obowiązku leczenia odwykowego.

       5. należączch do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw:

a. sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. nr 111, poz. 535 ze zm.) umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:

- osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy),

- osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy),

- osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy),

- nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego,

- umieszczenie w domu pomocy społecznej,

- zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej,

- inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

b. sprawy z ustawy z dnia 05 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 j.t.),

c. sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 01 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411).