Rozpoznawanie wniosków i skarg Drukuj artykuł

Cel – rozpoznawanie wniosków i skarg.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 

 1. Przetwarzamy dane osobowe osób zwracających się do nas z wnioskami i skargami w sprawach ich dotyczących.

 2. Przetwarzamy dane instytucji zwracających się do nas z wnioskami.

  Wśród kategorii danych, jakie posiadamy znajdują się:

 • Dane osobowe zwykłe, miedzy innymi, takie jak: dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe, czytelny podpis.

 • Dane osobowe wrażliwe, tylko wówczas, gdy Pani/Pan przedłoży nam je dobrowolnie.

Dane osobowe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zadań.

Skąd mamy dane osobowe?

 

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

 

Celem dla którego przetwarzamy dane osobowe jest rozpoznanie Pani/Pana wniosku, bądź skargi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna, świadoma i wyraźna zgoda. Natomiast rozpoznanie Pani/Pana wniosku bądź skargi regulują już przepisy prawa, m.in.:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Komu i jak możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe?

 

 • Dane osobowe nie są udostępniane publicznie;

 • Dane osobowe możemy udostępniać podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko gdy wystąpią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;

 • Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

 

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępować będziemy zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną.

 

 

Czy podanie danych jest wymagane?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, jeżeli zwróci się Pani/Pan do nas ze swoim żądaniem, i jednocześnie nie poda Pani/Pan danych osobowych, nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na wniosek bądź skargę.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dobrowolnie przez Panią/Pana podanych będzie zgoda – świadoma i wyraźna. Zgoda, może zostać wycofana w dowolnym czasie, jednakże od momentu rozpatrzenia wniosku bądź skargi dane osobowe będą przetwarzane już na podstawie przepisu prawa.