Deklaracja dostępności Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Kętrzynie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Sądu Rejonowego w Kętrzynie.

Trwają prace nad przeniesieniem obecnej strony internetowej na nową platformę, która w większym stopniu powinna zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Bezpośrednio  po uruchomieniu nowej platformy przeprowadzony zostanie ponownie przegląd deklaracji dostępności i zostanie ona zaktualizowana.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  07.04.2010 

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  22.08.2016

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

•          część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia:

•          mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
•          część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie dokłada starań, aby na bieżąco zwiększać dostępność oraz usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona podmiotowa BIP Sądu Rejonowego w Kętrzynie posiada następujące ułatwienia:

  1. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  2. Moduł wyszukiwania
  3. Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
  4. Wyróżnienie odnośników

Aplikacje mobilne

Sąd Rejonowy w Kętrzynie nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Koordynator do spraw dostępności

Katarzyna Kieżel        

kontakt:  Sąd Apelacyjny w Białymstoku

ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok  
tel. 85/ 7430315 lub 515 369 492
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Jednocześnie Prezes i Dyrektor Sądu Okręgowego w Olsztynie wyznaczył Panią Martę Jakowicz-Rusakowską, inspektora jako osobę do ścisłej współpracy z koordynatorem do spraw dostępności w zakresie działań mających na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Ul. Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn

Dostępność wejścia do budynku

Przy głównym wejściu do budynku Sądu znajdują się schody, jak również podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku znajduje się również z drugiej strony, bezpośrednio z parkingu, z przeznaczeniem dla służb konwojowych. W Sądzie znajduje się winda. Wszystkie osoby wchodzące na teren Sądu zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzonej przez służbę ochrony obiektu. Ma ona na celu sprawdzenie osoby oraz wnoszonego przez nią bagażu. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną służącą do wykrywania metali, lub/i sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

Dostępność korytarzy, schodów, wind i sal rozpraw

Budynek Sądu Rejonowego w Kętrzynie, posiada windę i dzięki temu nie posiada barier architektonicznych, a jego zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura zapewnia nieskrępowany dostęp do sali rozpraw i pomieszczeń biurowych osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Na parterze budynku umiejscowione zostały komórki organizacyjne, zajmujące się bezpośrednią obsługą interesantów, tj.:

  1. Biuro Podawcze;
  2. Biuro Obsługi Interesantów;

W budynku Sądu przy wejściu umiejscowiona jest tablica informacyjna. Na wszystkie kondygnacje prowadzą schody znajdujące się na wprost wejścia głównego oraz winda umiejscowiona obok schodów.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie umożliwiające realizację ich potrzeb.

Dostępność parkingu

Sąd Rejonowy w Kętrzynie nie dysponuje ogólnodostępnym parkingiem samochodowym.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

W Sądzie Rejonowym w Kętrzynie nie ma pracowników posługujących się językiem migowym.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja dostępności sporządzona została w dniu 12.03.2021r przez Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Kętrzynie

Deklaracja dostępności została zaakceptowana w dniu 12.03.2021r przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kętrzynie

Aktualizacja Deklaracji dostępności sporządzona w dniu 01.04.2021 r. przez Martę Jakowicz-Rusakowską i zaakceptowana w dniu 01.04.2021 r. przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie.